Oddělení pro dospělé

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 11:00 - 16:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: 12:00 - 18:00

Oddělení pro děti

Pondělí: 12:00 - 17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00
Pátek: Zavřeno

Městská knihovna Podbořany

Kpt. Jaroše 550, 441 01 Podbořany
knihovna@podborany.net
+420 415 214 149 www.knihovnapodborany.cz

Najdi knihu:

Knihovní řád

 
 

Městská knihovna Podbořany, Kpt. Jaroše 550


I. Všeobecná ustanovení
1. Knihovní řád upravuje vzájemné vztahy mezi Městskou knihovnou Podbořany a jejími čtenáři a uživateli.

2. Knihovna poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační a bibliografické služby. Je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům a databázím. Organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost.

3. Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek (platí 12 měsíců ode dne zaplacení), ostatní služby jsou hrazeny zvlášť. Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v příloze č. 1 Ceník

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Registrace čtenáře (uživatele):

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky čtenář potvrzuje, že je obeznámen s knihovním řádem a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro interní potřebu knihovny. Každou změnu těchto údajů je čtenář povinen nahlásit knihovníkovi.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjemní, bydliště a datum narození. K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz.

3. Děti do 15 let se stávají čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, vyplněním přihlášky a uhrazením registračního poplatku. Děti předškolního věku mohou navštěvovat knihovnu pouze v doprovodu dospělého. Zákonný zástupce dítěte vyjadřuje svým podpisem souhlas s knihovním řádem a zároveň se zavazuje, že vyrovná případné finanční úhrady způsobené ztrátou, poškozením knih a časopisů a poplatky upomínacího řízení.

III. Základní povinnosti a práva čtenářů knihovny

1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek, do prostor knihovny vstupovat ve vhodném a čistém oděvu.

2. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Každý čtenář je povinen ve svém vlastním zájmu nahlásit knihovně jakékoliv změny souvisící s jeho osobou a mající vliv na jeho evidenci (např. změnu bydliště, kontaktu, změnu zaměstnání apod.)

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

IV. Výpůjční služby
1. Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.

2. Čtenářský průkaz je nepřenosný tzn. je platný pouze pro čtenáře, který podepisuje přihlášku. Neplatí pro rodinné příslušníky, ani jiné osoby. Jeho ztrátu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně, stejně tak i změnu bydliště.

3. Jednorázové výpůjčky (resp. využití služby) může využít čtenář, který nemá zájem stát se trvalým uživatelem služeb knihovny. Účtuje se poplatek 20,-Kč za půjčení jednoho dokumentu nebo využití služby. Využitím služby se rozumí např. krátkodobý pobyt ve studovně za účelem vyhledání informace, přečtení časopisu, výpůjčka jedné i více knih apod. I zde knihovna vyžaduje předložení OP.

4. V některých případech může knihovna při půjčování vyžadovat finanční zálohu. Při půjčování knih, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč nebo má kniha pro knihovnu archivní hodnotu, může knihovna požadovat zálohu na půjčovaný dokument nebo podpis čtenáře na stvrzenku o vypůjčení této knihy.

5. Pokud žádaný dokument není právě k dispozici, může čtenář požadovat jeho rezervaci. Pokud je na jeden dokument více rezervací, jejich pořadí je stanoveno podle data podání rezervace. Jestliže si čtenář nevyzvedne požadovaný dokument do 14 dnů od zaslání oznámení o přítomnosti rezervovaného titulu v knihovně je tento dokument postoupen dalšímu zájemci.

6. Jestliže požadovaný dokument knihovna nemá ve svém fondu, může čtenář požadovat jeho objednání prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je poskytována za úhradu 30,- Kč za dokument.

7. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, u periodik a některých knih, které lze půjčit domů. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši viz.příloha č.1 knihovního řádu. Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si uživatel požádat o jeho prodloužení (i dvakrát po sobě, lze i telefonicky, e-mailem nebo písemně). Nereaguje-li čtenář na upomínky bude vrácení dokumentů vymáháno právní cestou.

8. Po převzetí výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí pracovníkům knihovny. V případě, že je nenahlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při vracení dokumentu.

9. Čtenář je povinen knihovně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Knihovna může požadovat fyzickou náhradu dokumentu, jeho kopii nebo finanční odškodnění + poplatek 20,- Kč za zpracování dokumentu pro půjčování.

10. Čtenář, který trpí infekční chorobou nebo se v jeho okolí vyskytla je povinen tuto skutečnost knihovně nahlásit. Po dobu trvání choroby se těmto čtenářům služby neposkytují.

V. Elektronické služby
Knihovna nabízí čtenářům možnost využití počítačů pro tyto účely:

vyhledávání v interních databázích
využívání webových stránek internetu, elektronické pošty a dostupných databází
možnost vlastní práce se softwarem MS OFFICE

Příloha č. 2 - Provozní řád pro práci s PC a Internetem stanovuje pravidla používání počítačů v knihovně.

VI. Ostatní služby
1. Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní, písemné, telefonické a elektronické informace, které lze získat využitím jejích fondů a ostatních knihovně dostupných informačních zdrojů.

2. Knihovna organizuje různé akce a pořady nejrůznějšího zaměření.

3. Knihovna zajišťuje i další speciální služby – kopírování dokumentů.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Knihovna je prostředníkem při získávání informací a neodpovídá za jejich pravdivost.

2. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva ( viz.autorský zákon č.121/2000 Sb.)

3. Čtenáři mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucí knihovny nebo prostřednictvím e-mailu.

4. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje v závažných případech vedoucí knihovny.

5. Tímto se ruší Knihovní řád Měk Podbořany ze dne 20. 11. 2002

6. Knihovní řád nabývá platnosti dnem 1. 1. 2014 a byl schválen na zasedání rady města dne 11. 12. 2013 pod usnesením číslo 528/2013, včetně příloh.


V Podbořanech 18. 12. 2013

Mgr. Radek Reindl, starosta města Podbořany
Mgr. Stanislava Čapková, vedoucí Měk Podbořany
 
 
 
 
 

Spolupracujeme